باسلام در این پست میخواهم به این بپردازیم که آیا درادیان مختلف نماز هم هست یا خیر اگر هست به چه شکل برگزار می گردد.